"HEDEF SIFIR KAZA, SIFIR CEZA"

Patlamadan Korunma Dokümanı Hizmeti

Özel İvme Osgb olarak Çalışanların Patlayıcı Ortamlann Tehlikelerinden Korunmasi Hakkında Yönetmeliğe ve TS 3491 EN 60079-10 2009 (Tehlikeli Sivilar/Gazlar için Standart Hesaplamalan) ve TS EN 60079-10-2 (Patlayıcı Ortam Yaratabilecek Tozlar için Standart Bölgeleme) standartlarına uygun olarak Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlıyoruz

Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlamamız neden gerekiyor?

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN

TEHLİKELERINDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına

giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

(2) Ancak;

a) Hastalara tibbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tibbi tedavi uygulanmasi,

b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

(2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden

geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

c) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeralti ve yerüstü maden çıkarma işleri, d) Patlayici ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili

hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması. bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

MADDE 6 (1) Işveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı

ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alır.
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya

açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

İşveren. Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak yada hazırlatmak zorundadır. Esas olan, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda

önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. Patlamadan korunma dokümanı hazırlatmak için size bir telefon kadar yakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.